O PROJEKTU

ZÁMĚR, NÁPLŇ, PŘÍNOS

 

Kroatistická setkání v Brně organizuje Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se
o platformu pro pravidelné neformální setkávání i odborný dialog českých kroatistů s jejich protějšky z Chorvatska
a dalších zemí, v nichž jsou studovány chorvatský jazyk, literatura, kultura a dějiny. Náplní Kroatistických setkání
v Brně jsou jednak přednášky, semináře a dílny zahraničních i domácích odborníků určené primárně studentům kroatistiky a balkanistiky, jednak doprovodný kulturní program pro širší publikum, který se skládá z autorských čtení, filmových projekcí, koncertů, výstav nebo představení nových knih spjatých s chorvatskou problematikou či prostředím. Přínosem Kroatistických setkání v Brně by tak vedle zviditelnění místa jejich konání v kroatistických kruzích, zprostředkovávání dialogu odborníků z různých zemí a zpestření výuky našich studentů, mělo být také seznamování české veřejnosti s reprezentativními představiteli a díly chorvatské kultury.

 

 

 

 

NAMJERA, SADRŽAJ, DOPRINOS

 

Kroatističke susrete u Brnu organizira Katedra za južnoslavenske filologije i balkanistiku pri Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta Masarykova sveučilišta. Riječ je o platformi za redovita neformalna druženja te stručni dijalog čeških kroatista s kolegama iz Hrvatske
i drugih zemalja u kojima se proučavaju hrvatski jezik, književnost, kultura i povijest. Kroatistički susreti u Brnu objedinjuju predavanja, seminare i radionice inozemnih i tuzemnih stručnjaka, namijenjene osobito studentima kroatistike i balkanistike, te popratni kulturni program za širu publiku koji sadrži autorska čitanja, filmske projekcije, koncerte, izložbe ili predstavljanja novih knjiga povezanih
s hrvatskom problematikom ili sredinom. Stoga bi doprinos Kroatističkih susreta u Brnu trebao biti ne samo u skretanju pozornosti na mjesto njihova održavanja u kroatističkim krugovima, omogućavanju dijaloga stručnjaka iz raznih zemalja te obogaćivanju nastave za naše studente, nego i upoznavanju češke javnosti s reprezentativnim predstavnicima i djelima hrvatske kulture.