O PROJEKTU

ZÁMĚR, NÁPLŇ, PŘÍNOS

 

Kroatistická setkání v Brně organizuje Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o platformu pro neformální setkávání i odborný dialog českých kroatistů s jejich protějšky z Chorvatska a dalších zemí, v nichž jsou studovány chorvatský jazyk, literatura, kultura a dějiny. Náplní Kroatistických setkání v Brně jsou jednak přednášky zahraničních i domácích odborníků určené primárně studentům jihoslovanských a balkánských studií, jednak doprovodný kulturní program pro širší publikum, který se skládá z filmových projekcí, autorských čtení, koncertů a představení nových knih spjatých s chorvatskou problematikou či prostředím. Cílem Kroatistických setkání v Brně je tak vedle zprostředkovávání dialogu odborníků z různých zemí a zpestření výuky našich studentů rovněž seznamování domácí veřejnosti s reprezentativními představiteli a díly chorvatské kultury.

 

 

 

 

NAMJERA, SADRŽAJ, DOPRINOS

 

Kroatističke susrete u Brnu organizira Odsjek za slavistiku Filozofskoga fakulteta Masarykova sveučilišta. Riječ je o platformi za neformalna druženja i stručni dijalog čeških kroatista s kolegama iz Hrvatske i drugih zemalja u kojima se proučavaju hrvatski jezik, književnost, kultura i povijest. Kroatistički susreti u Brnu objedinjuju predavanja inozemnih i tuzemnih stručnjaka, namijenjene osobito studentima južnoslavenskih i balkanskih studija, te popratni kulturni program za širu publiku koji sadrži filmske projekcije, autorska čitanja, koncerte i predstavljanja novih knjiga povezanih s hrvatskom problematikom ili sredinom. Tako su ciljevi Kroatističkih susreta u Brnu ne samo omogućivanje dijaloga stručnjaka iz raznih zemalja te obogaćivanje nastave za naše studente nego i upoznavanje domaće javnosti s reprezentativnim predstavnicima i djelima hrvatske kulture.